Warunki otrzymania certyfikatu

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywna odpowiedź audytorów na wszystkie kluczowe pytania z zakresu dostepności architektoniczej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej. 

Pytania kluczowe z zakresu dostępności architektonicznej: 

 1. Czy wejście do obiektu jest wolne od barier, drzwi mają przynajmniej 90  cm szerokości i można je otworzyć bez użycia znacznej siły? 
 2. Czy w obiekcie zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej? 
 3. Czy w obiekcie zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej (tyflomapa, plan pomieszczeń) lub głosowej (infokiosk, nagranie audio, beacony, ewentualnie jest upoważniony pracownik, do którego obowiązków należy udzielanie informacji klientom)? 
 4. Czy w obiekcie zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe? 
 5. Czy w obiekcie jest zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózku do wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem technicznych)? 
 6. Czy w obiekcie znajduje się przynajmniej jedna dostępna toaleta na każdej kondygnacji?  
 7. Czy procedury wstępu do obiektu pozwalają na poruszanie się po nim osobie z psem asystującym?  
 8. Czy w obiekcie obowiązuje szczegółowa procedura ewakuacji, wskazująca w jaki sposób prowadzona jest ewakuacja lub ratowanie osób o szczególnych potrzebach, przebywających na terenie budynku? 

 

Pytania kluczowe z zakresu dostępności informacyjno - komunikacyjnej: 

 1. Czy podmiot zapewnia możliwość komunikacji z klientem z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) się,  w szczególności za pomocą: poczty elektronicznej, lub SMS lub MMS, lub komunikacji audiowizualnej, lub komunikatorów internetowych, lub formularza na stronie internetowej, lub zapewnienia dostępu do usługi tłumacza na miejscu lub przez strony internetowe (komunikatory)  lub aplikacji do tłumaczenia Polskiego Języka Migowego.
 2. Czy w obiekcie jest wyznaczony punkt informacyjny, informacja lub recepcja? 
 3. Czy informacja/recepcja/punkt informacyjny posiada pętlę indukcyjną? 
 4. Czy na stronie internetowej podmiotu znajduje się plik elektroniczny, zawierający tekst odczytywalny maszynowo, opisujący zakres działalności danego podmiotu? 
 5. Czy na stronie internetowej podmiotu znajduje się nagranie w Polskim Języku Migowym opisujące zakres działalności danego podmiotu? 
 6. Czy na stronie internetowej podmiotu znajduje się  informacja w tekście łatwym do czytania, opisująca zakres działalności danego podmiotu? 
 7. Czy podmiot posiada procedury zapewnienia komunikacji zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami (np. w alfabecie Braille’a lub z osobą głuchoniewidomą)? 

 

Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane 
dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w 
zakresie dostepności dla osób niepełnosprwanych

 

Zasada Wytyczne Kryterium sukcesu Poziom
1 – Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu 1.1.1 – Treść nietekstowa A
 
1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie 1.2.1 – Treść audio oraz tylko wideo (nagranie) A
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA
1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości 1.3.1 – Informacje i relacje A
1.3.2 – Zrozumiała kolejność A
1.3.3 – Właściwości zmysłowe A
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości A
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści 1.4.1 – Użycie koloru A
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku A
1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu AA
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA
1.4.10 – Zawijanie tekstu AA
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA
1.4.12 – Odstępy w tekście AA
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa AA
2 – Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z klawiatury 2.1.1 – Klawiatura A
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A
2.2 – Wystarczająca ilość czasu 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu A
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie A
2.3 – Ataki padaczki – Migotanie 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A
2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków A
2.4.2 – Tytuły stron A
2.4.3 – Kolejność fokusu A
2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony AA
2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA
2.4.7 – Widoczny fokus AA
2.5 – Sposoby wprowadzania danych 2.5.1 – Gesty punktowe A
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A
2.5.3 – Etykieta w nazwie A
2.5.4 – Aktywowanie ruchem A
3 – Zrozumiałość 3.1 – Możliwość odczytania 3.1.1 – Język strony A
3.1.2 – Język części AA
3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja AA
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 – Identyfikacja błędu A
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A
3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA
4 – Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowanie A
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A
4.1.3 – Komunikaty o stanie AA