Projekty unijne

 

Obecnie realizowane projekty finansowane z Funduszy Unijnych:

1. „UPSKILLING HR” realizowany w ramach konkursu Akademia HR - oferta dla operatorów,
numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.03-IP.09-0069/23 - QS Zurich Sp. z o.o.  jest partnerem projektu.
Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.upskillinghr.pl/


Puławskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą QS Zurich sp. z o.o realizuje od stycznia 2024r. projekt finansowany z Funduszy Unii Europejskiej (UE) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) pod tytułem “UPSKILLING HR Program FERS.00.00 Priorytet FERS.01.00 Działanie FERS.01.03 Numer naboru FERS.01.03-IP.09-0069/23 Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
 
Ten projekt jest dla:

 • przedsiębiorców i ich pracowników (bez jednoosobowych działalności gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników) specjalizujących się w dziale zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami firmy oraz podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia
 • menedżerów lub kandydatów na menedżerów

Projekt kierujemy do wyżej wymienionych osób, które chcą:

 • dostosować się do zmian zachodzących na rynku pracy
 • zwiększyć umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • rozwijać swoją firmę
 • podnieść kompetencje swoich pracowników
 • zwiększyć konkurencyjność swoich firm
 • zrealizować cele biznesowe

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zespołów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz menadżerów lub kandydatów na menadżerów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmy w MMŚP i dużych przedsiębiorstwach z terenu całej Polski objętych wsparciem w projekcie poprzez podniesienie kwalifikacji lub kompetencji w obszarze HR niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
 

#Fundusze Europejskie
Wartość projektu: 9 998 978,00 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 8 360 978,00 PLN

2. „GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU" realizowany w ramach konkursu GOZ - to się opłaca,
numer umowy o dofinansowanie: FERS.01.03-IP.09-0081/23 - QS Zurich Sp. z o.o.  jest partnerem projektu.
Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie: gozdlabiznesu.pl
 

Firma ICVC Certyfikacja w partnerstwie z firmą QS Zurich oraz firmą QS Zurich Karolina Turkiewicz uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt “GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – NOWE MOŻLIWOŚCI DLA BIZNESU” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizujemy, aby wspierać polskich pracowników, przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Projekt realizujemy na terenie całej Polski w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2027 roku.

Projekt kierujemy do:

 • przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm
 • pracowników, którzy w ramach swojego stanowiska, będą mogli zaplanować lub wprowadzić rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego w firmie
 

Projekt kierujemy do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą:

 • dostosować się do zachodzących zmian 
 • podnieść kompetencje z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • zwiększyć konkurencyjność swoich firm
 • rozwijać swoją firmę
 • zrealizować cele biznesowe
 • przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez wprowadzenie założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 

W projekcie weźmie udział 240 przedsiębiorców, a w tym mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, i ich 960 pracowników.

Naszym celem jest podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wprowadzania zmian opartych o założenia gospodarki obiegu zamkniętego lub założenia niskoemisyjności w ich firmach. Chcemy również, aby polskie przedsiębiorstwa dostosowały się do zachodzących zmian, a dzięki temu miały możliwość dalszego rozwoju.

Zapewnione przez nas wsparcie uwzględni potrzeby oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek projektu.

Przeprowadzimy:

 • aktywną rekrutację uczestników i uczestniczek projektu
 • działania mające na celu uświadomić potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom projektu korzyści, które płyną z wprowadzenia założeń gospodarki cyrkularnej w firmie
 • ankietę sprawdzającą wiedzę z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego
 

Zadbamy o:

 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze pracowników, którzy będą uczestniczyć w projekcie
 • wsparcie przedsiębiorców w wyborze ścieżki szkoleń
 • zapewnienie dostępności szkoleń oraz doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie równego traktowania w projekcie dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek
 

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego przez przedsiębiorców oraz pracowników firm, a tym samym rozwój i dostosowanie się przedsiębiorstw do zmian.

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Adres biura projektu: ul. Dźwigowa 3, lokal nr. 3, 01-376 Warszawa

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP)

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Wartość projektu: 9 568 526,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 568 526,00 zł

3. “STACJA: NOWE OTWARCIE” realizowany w ramach konkursu: Wsparcie firm w okresowych trudnościach,
numer umowy o dofinansowanie:  FERS.01.03-IP.09-0121/23 - QS Zurich Sp. z o.o.  jest liderem projektu.
Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://stacjano.pl/

Firma QS Zurich w partnerstwie z fundacją “Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (PCP) uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt “STACJA: NOWE OTWARCIE” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizujemy, aby wspierać polskich pracowników, przedsiębiorstwa i przedsiębiorców w przystosowaniu się do zachodzących zmian.

Projekt realizujemy na terenie całej Polski w okresie od 1 maja 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Projekt kierujemy do przedsiębiorców i ich pracowników z małych i średnich firm, w tym osób samozatrudnionych, które zmagają się z chwilowymi trudnościami lub widzą pierwsze oznaki kryzysu i są narażone na te trudności.

Projekt kierujemy do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą:

 • dostosować się do zachodzących zmian 
 • poradzić sobie z sytuacją kryzysową w firmie
 • dowiedzieć się, jak unikać sytuacji kryzysowych w firmie
 • dowiedzieć się, jak reagować na oznaki pojawiającego się kryzysu
 • zapewnić swoim firmom dalszy rozwój
 • poprawić lub ustabilizować sytuację firmy
 • uniknąć potencjalnych sytuacji kryzysowych w przyszłości

 

W projekcie weźmie udział 172 przedsiębiorców, a w tym małe oraz średnie przedsiębiorstwa, i ich 516 pracowników.

Naszym celem jest podniesienie kompetencji polskich przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych w firmie oraz zapobiegania takim sytuacjom odpowiednio wcześniej. Chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa dostosowały się do zachodzących zmian, a dzięki temu poradziły sobie z sytuacją kryzysową lub nie były na nią narażone w przyszłości.

Zapewnione przez nas wsparcie uwzględni potrzeby oraz możliwości uczestników oraz uczestniczek projektu.

Przeprowadzimy:

 • aktywną rekrutację uczestników i uczestniczek projektu
 • doradztwo, w trakcie którego zostanie opracowana diagnoza kondycji przedsiębiorstwa
 • wskazanie tematyki, oferowanych w ramach wsparcia w projekcie, usług rozwojowych na podstawie diagnozy powstałej w trakcie doradztwa
 • zwrot kosztów wybranych usług rozwojowych
 • kontrolę nad odpowiednią realizacją usług rozwojowych
 

Zadbamy o:

 • wybór, dopasowanych do potrzeb danej firmy, usług rozwojowych
 • nadzór nad odpowiednią realizacją wybranych usług rozwojowych
 • zapewnienie dostępności oferowanego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie równego traktowania w projekcie dla wszystkich jego uczestników i uczestniczek
 

Efektem projektu będzie nabycie oraz rozwinięcie umiejętności z zakresu radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i z zagrożeniem wystąpienia takiej sytuacji przez przedsiębiorców oraz pracowników firm, a tym samym rozwój i dostosowanie się przedsiębiorstw do zmian.

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek biura jest pozbawiony przeszkód architektonicznych. Biuro projektu znajduje się w miejscu łatwo dostępnym komunikacyjnie.

Adres biura projektu: ul. Stawy 12, lokal nr. 43, 02-467 Warszawa

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

 • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP).

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Wartość projektu: 9 706 840,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 706 840,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty realizowane w perspektywie 2014-2020 pozostające w okresie trwałości:

Loga unijne

1. Strony związane z trwałością projektu: Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny, POWR.04.03.00-00-0140/18: 
https://www.jasnostandard.com.pl/https://e-jasnostandard.com.pl/ - okres trwałości do 30 kwietnia 2024.

Na ww. stronach znajdują się pełne informacje dotyczące rezultatów projektu.

W ramach działań związanych z okresem trwałości ww. projektu oferujemy dla JST  szkolenia z zakresu opracowanych wytycznych i standardów - szkolenia stacjonarne oferujemy odpłatnie, a szkolenia e-learningowe nieodpłatnie na platfomie https://e-jasnostandard.com.pl/.

W celu otrzymania oferty na szkolenia odpatne - prosimy o kontakt mailowy: biuro@qszurich.pl

2. Strona związana z trwałością projektu: Kompleksowy program wsparcia MSP działających w branży opiekuńczej - adaptacja modelu szwedzkiego dla pracowników 50+, WND-POWR.04.03.00-00-0040/20: https://doswiadczonyopiekun.pl/