ISO 14001

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001.

ISO 14001 jest międzynarodowym standardem zarządzania środowiskowego. Określa on zasady nadzoru nad tymi działaniami, które mają wpływ na środowisko, tj. m.in. nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami i odpadami przemysłowymi, zużyciem energii. Aktualna norma wydana została w 2015 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny ma oznaczenie PN-EN ISO 14001. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

Dla kogo jest ISO 14001?

Wdrożenie normy ISO 14001 jest korzystne dla wszystkich organizacji - niezależnie od ich wielkości lub branży. Najkorzystniej jest wdrażać system w ramach całej organizacji, a nie jej pojedynczych zakładów/oddziałów.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 14001:

·  Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest metodą rozpoznania i kontroli wpływu, jaki Państwa firma wywiera na środowisko naturalne.
·  Przynosi również oszczędności związane ze zwiększeniem efektywności i produktywności. Jest to osiągane poprzez określenie metod minimalizacji liczby odpadów oraz optymalnego wykorzystania energii.
·  Pozwala również na weryfikację, czy spełniacie Państwo wymaganie przepisów związanych z ochroną środowiska.
·  Certyfikat zapewnia również możliwość wykorzystania go w marketingu Państwa firmy, gdyż poprawia jej wizerunek w oczach klientów i pracowników.

Połączona certyfikacja systemów ISO 14001 i ISO 9001:

Jest szereg wspólnych elementów w obydwu wymienionych wyżej standardach, takich jak przeglądy zarządzania, nadzór nad dokumentacją działania korygujące oraz wymagania odnośnie szkolenia i kompetencji personelu. Można je zatem połączyć w jeden, zunifikowany system (również łącznie z normą 18001). Certyfikacja połączonych systemów jest możliwa i może ona być najbardziej odpowiednim oraz optymalnym kosztowo rozwiązaniem dla wielu firm.