Projekty unijne

 

WSZYSTKIE INFORMACJE O OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ NAS PROJEKTACH UNIJNYCH (W TYM ZASADY REKRUTRACJI, ZAPYTANIA OFERTOWE I ROZEZNANIA RYNKU) ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:  http://projektyunijne.qszurich.pl/

QS Zurich Sp. z o.o. prowadzi  dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl  w ramach projektu: Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego, RPLU.10.01.00-06-0005/16

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Dofinansowanie do 15 000 PLN dla jednego przedsiębiorstwa. 
Przyznanie dotacji trwa maksymalnie 14 dni, otrzymanie środków  maksymalnie do 14 dni.
Dotychczas ze wsparcia skorzystało ok. 1000 pracowników. 

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających  siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwolona formę organizacji działalności podmiotu w podregionie bialskim lub chełmsko-zamojskim, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, wspólnicy, partnerzy.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone do 14 grudnia 2018 r., do g. 12:00 zostaną rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną na najbliższym posiedzeniu.
Najbliższe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 
Jednocześnie informujemy, że jest o ostatni nabór, dedykowany jedynie dla kobiet o niskich kwalifikacjach.

KONTAKT: 

Informacja dot. zgłoszeń do projektu:
Ewelina Paradowska - 
tel. 533-331-427 - doradca mobilny na terenach pow. biłgorajski,hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski
Mateusz Abramowicz - tel. 533-331-426 - doradca mobilny na terenach pow. bialski, parczewski, radzyński, włodawski
Magdalena Bartkowiak - tel. 577-211-213 - doradca w zakresie obsługi Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
Ewelina Tokarska - tel. 577-522-520 - doradca na terenie pow. chełmskiego

Adres Biura Projektu:
ul. Lwowska 24
22-100 Chełm

Szczegółowe informacje o projekcie (dokumenty rekrutacyjne, listy rankingowe) : http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego

Pozostałe aktualnie realizowane projekty:
1. Aktywizacja zawodowa furtką do kariery, RPWP.06.02.00-30-0046/15
2. Kompetencje językowe i ICT na rynku pracy sprawdzą się ! RPMA.10.02.00-14-4685/16 - Partner Projektu
3. Nowoczesna kadra w branży medycznej POWR.05.02.00-00-0025/16-01
4. Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi - DOS, UDA-POWR.04.03.00-00-0305/16-00, Partner Projektu: Bettal Quality Consultancy
5. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego, WND-POWR.02.18.00-00-0002/16
6. Kierunek: PRACA, RPWP.06.02.00-30-0028/17

Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych projektach znajdują się na stronie: http://projektyunijne.qszurich.pl/