Inne

QS ZÜRICH AG jest Jednostką notyfikowaną (NB1254) do prowadzenia oceny zgodności zgodnie ze Szwacjarską Dyrektywą dla wyrobów medycznych (MDO) - 93/42 / EEG Jednostka Notyfikowana - Urządzenia Medyczne (CE 1254)

QS ZÜRICH AG jest Jednostką notyfikowaną (NB1254) do prowadzenia oceny zgodności zgodnie z dyrektywą ATEX 95: Dyrektywa 2014/34/EU dla wyposażenia i urządzeń ochronnych w obszarach zagrożonych eksplozjami - 2014/34 / UE Jednostka Notyfikowana ATEX (CE 1254)
 
ISO 80079: Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń